Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου_MOST

Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της Σύμβασης έως και την 20-12-2022, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «A […]

Πρόσληψη προσωπικού ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ειδικότητα: ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών  Διάρκεια: 12 μήνες      Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών […]

1η παράταση υποβολής ιδιωτικών προτάσεων Αλιείας Ηρακλείου

1η τροποποίηση πρόσκλησης για Ιδιωτικές επενδύσεις Αλιείας Ν. Ηρακλείου Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014“Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” Κωδικός πρόσκλησης: 63 – CLLD.16 Η με αρ. 1380/30.08.2021 τροποποίηση αφορά κυρίως στην προσθήκη της δράσης των «Υπηρεσιών Αλιευτικού Τουρισμού (άρθρο 30, ΚΑΝ (ΕΕ) 508/2014) καθώς και στην αύξηση της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης Στο […]

1η τροποποίηση πρόσκλησης ιδιωτικών αλιείας Μεσαράς

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014“Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» Κωδικός πρόσκλησης: 63 – CLLD.32 Η με αρ. 1377/30.08.2021 τροποποίηση αφορά κυρίως στην προσθήκη της δράσης των «Υπηρεσιών Αλιευτικού […]

Αποτελέσματα και εντάξεις δημοσίων έργων Αλιείας Ηρακλείου

Αποτελέσματα και εντάξεις δημοσίων έργων Αλιείας CLLD / LEADER Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  340/10-4-2018 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων της εν λόγω πρόσκλησης, την έγκριση ποσού υπερδέσμευσης (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ.αριθμ. 13215/20-12-2017 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και […]

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Δημόσιων Έργων του CLLD/LEADER Αλιείας Μεσαράς

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα].   ΜΕΣΑΡΑ (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3942). Κωδικός πρόσκλησης: 63.1 CLLD.32. Ο πίνακας κατάταξης αφορά στην πρόσκληση «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» στο πλαίσιο του Τ.Π. CLLD […]

Έκδοση αποφάσεων ένταξης δημοσίων έργων CLLD LEADER Αλιείας Μεσαράς

Εντάξεις έργων δημοσίου χαρακτήρα Αλιείας στη Μεσαρά ΕΠ “ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Τ.Π. CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΜΕΣΑΡΑΣ) Μετά την οριστικοποίηση του υπ’ αρ. 1900/23-11-2020 Πίνακα Κατάταξης, εκδόθηκαν, από τον Πρόεδρο της ΕΔΠ CLLD/LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου, κ. Εμμανουήλ Κοκοσάλη, οι Αποφάσεις Ένταξης στο ΕΠ «Αλιείας και […]

1η πρόσκληση δημοσίων έργων CLLD LEADER Αλιείας Μεσαράς

1η πρόσκληση για έργα δημοσίου χαρακτήρα αλιείας Μεσαράς Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα] στο πλαίσιο της προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος  «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» Κωδ. πρόσκλησης: 63.1 – CLLD.32 Στο πλαίσιο […]