ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

τοπικο προγραμμα CLLD LEADER
ν. ηρακλειου

1. Η στρατηγική

Με βάση την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και την ανάλυση SWOΤ της περιοχής παρέμβασης, οι θεματικές κατευθύνσεις του τοπικού προγράμματος είναι:
1. Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 
2. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα 
3. Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού

Οι τρεις αυτές θεματικές κατευθύνσεις και οι υποδράσεις που προωθούν έχουν όλα τα στοιχεία μιας σύγχρονης στρατηγικής προσέγγισης και παράλληλα αντιμετωπίζουν τις αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης, καθότι:

Στηρίζονται στη σύζευξη της τομεακής και της χωρικής προσέγγισης και ενσωματώνουν σε αυτές τη διάσταση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Αντιμετωπίζουν την περιοχή παρέμβασης ως ένα συνεκτικό χώρο αλλά παράλληλα λαμβάνουν υπόψη διαφοροποιήσεις στις κοινωνικο-οικονομικές διαρθρώσεις και χαρακτηριστικά και προωθούν τις διασυνδέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους.

Αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του πολισμού που διαπιστώθηκε μεταξύ των διαφορετικών ζωνών της περιοχής, μέσα από την επιδίωξή τους για βελτίωση των διασυνδέσεων, διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης και βελτίωση των βασικών υποδομών και υπηρεσιών. 

Στοχεύουν στην ανάπτυξη της περιοχής με βάση τα ενδογενή συγκριτικά της πλεονεκτήματα τα οποία επιχειρούν να αναδείξουν και να αξιοποιήσουν και παράλληλα, στηρίζουν την περιοχή με βάση οικονομικά, αλλά και κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

Προωθούν την αναδιάρθρωση και αναπροσανατολισμό της παραγωγής προς ποιοτικά προϊόντα που ενσωματώνουν τοπικά στοιχεία και χαρακτηριστικά, με ζήτηση στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ενδοχώρας και επιχειρούν τη διαφοροποιήση της τοπικής οικονομικής βάσης και την οικοδόμηση ενός νέου, σύγχρονου και ανταγωνιστικού παραγωγικού προτύπου.

Προωθούν την ενίσχυση των εσωτερικών και εξωτερικών διασυνδέσεων και κάθετων δεσμών εντός τομέων και αλυσίδων εφοδιασμού και οριζόντιων δεσμών μεταξύ τομέων 


Προάγουν την καινοτομία και τη διάχυση της νέας τεχνολογίας, αλλά και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του τοπικού ανθρώπινου κεφαλαίου με βάση τα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα.


Στοχεύουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στη μείωση της ανεργίας ιδίως στους νέους.


Στοχεύουν στη διαστολή των αγορών για τα τοπικά προϊόντα μέσω της επιδίωξης για αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους, της εξωστρέφειας, της καινοτομίας, της καθετοποίησης, της νέας επιχειρηματικότητας, του μικρού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της στόχευσης σε εξειδικευμένα τμήματα της παγκόσμιας αγοράς.


Μεριμνούν για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της μείωσης των δημοσίων επενδύσεων και των δημοσίων υποδομών και προωθούν δράσεις ανάπτυξης και βελτίωσης βασικών κοινωνικών και οικονομικών υποδομών και υπηρεσιών.


Προάγουν δράσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε συνέργεια και συντονισμό με τα άλλα μέτρα διαρθρωτικής πολιτικής και τις παρεμβάσεις των οριζόντιων πολιτικών.

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η χρηματοδοτική βαρύτητα των θεματικών κατευθύνσεων του Τ.Π.:

Κωδ.

1

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

3.870.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

1.965.000,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

22,08%

Κωδ.

3

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

5.170.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

3.462.500,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

38,90%

Κωδ.

10

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

1.871.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

1.871.000,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

21,02%

Κωδ.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΤΔ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

1.601.500,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

1.601.500,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

17,99%

Σύνολο

12.512.500,00

Σύνολο δημοσίας δαπάνης

8.900.000,00

Οι παραπάνω θεματικές κατευθύνσεις εξειδικεύονται σε Στρατηγικούς Στόχους οι οποίοι έχουν ως εξής:

  • ΣΣ1: Η διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας με βάση τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα
  • ΣΣ2: Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και η ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων
  • ΣΣ3: Η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας στην περιοχή
  • ΣΣ4: Η βελτίωση, αναβάθμιση και αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς της περιοχής
  • ΣΣ5: Η βελτίωση των βασικών κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών υποδομών και υπηρεσιών και η ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

2. Προκηρύξεις

3. Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος

Για την απρόσκοπτη και αντιπροσωπευτική υλοποίηση του τοπικού προγράμματος το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ με την απόφαση του υπ.αρ. 9 από 27/6/2016, αφού έλαβε υπόψη του τη διαδικασία διαβούλευσης, όρισε τους φορείς που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π) CLLD / LEADER Ν. Ηρακλείου και τον κανονισμό λειτουργίας της.

Στη συνέχεια μετά από τις αποφάσεις των αντίστοιχων φορέων που συμμετέχουν στην Ε.Δ.Π. προχώρησε με την υπ.αρ. 10 από 15/07/2016 απόφαση του στη συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π) και όρισε τις αρμοδιότητες που απαιτούνται και προκύπτουν από την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία για την υλοποίηση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στην περιοχή παρέμβασης της Αναπτυξιακής Ηρακλείου.

Η Ε.Δ.Π. αποτελείται από 13 μέλη – φορείς εκ των οποίων οι πέντε (5) εξυπηρετούν συμφέροντα του δημοσίου τομέα και οι οκτώ (8) εξυπηρετούν συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα και είναι οι εξής:

φορεας

ΟΜΑΔΑ – ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

01.

φορεας

Δήμος Αρχανών
Αστερουσίων

ΟΜΑΔΑ – ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ

ΟΤΑ Α΄ βαθμού

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Εμμανουήλ Κοκοσάλης
Επιτροπάκης Γεώργιος

02.

φορεας

Δήμος Μινώα Πεδιάδας

ΟΜΑΔΑ – ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ

ΟΤΑ Α΄ βαθμού

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Εμμανουήλ Φραγκάκης
Χαριτάκη Αριστέα

03.

φορεας

Δήμος Βιάννου

ΟΜΑΔΑ – ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ

ΟΤΑ Α΄ βαθμού

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Μηνάς Σταυρακάκης
Χαρίλαος Τριγωνάκης

04.

φορεας

Δήμος Ηρακλείου

ΟΜΑΔΑ – ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ

ΟΤΑ Α΄ βαθμού

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Αγριμανάκης Γεώργιος
Καραπιδάκης Γεώργιος

05.

φορεας

Περιφέρεια Κρήτης

ΟΜΑΔΑ – ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ

OTA B’ βαθμού 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Χουδετσανάκη Ειρήνη
Τζεδάκης Στάυρος

06.

φορεας

Επιμελητήριο Ηρακλείου

ΟΜΑΔΑ – ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ

Επιχειρήσεις

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Νινιράκη Αμαλία
Λεβεντάκης Κώστας

07.

φορεας

Α.Ε.Σ. ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.

ΟΜΑΔΑ – ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ

Αγρότες 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Μπορμπουδάκης Νικόλαος
Ταμιωλάκης Γεώργιος

08.

φορεας

Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Δήμου Βιάννου

ΟΜΑΔΑ – ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ

Αλιείς  

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Νικόλαος Πετράκης
Μπαλοτιάρης κων/νος

09.

φορεας

Κοινωνικό Οικοπολιτιστικό Δίκτυο Φορέων Δήμου Χερσονήσου (ΚΟΙΠΟΔΙ) ΑΜΚΕ

ΟΜΑΔΑ – ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ

Πολιτισμό – Περιβάλλον

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Μαραγκάκη Ελένη
Κομονταχάκης Ιωάννης

10.

φορεας

ΙΝΣΠΕΕ ΑΜΚΕ

ΟΜΑΔΑ – ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ

Περιβάλλον

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Νικολουδάκης Ιωάννης
Καλούστ Παραγκαμιάν

11.

φορεας

Σύλλογος Γυναικών ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ “ΜΑΛΒΑΖΙΑ”

ΟΜΑΔΑ – ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ

Γυναίκες – Κοινωνικά 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Φρατζεσκάκη Άννα
Φρέσκου Ειρήνη

12.

φορεας

ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κρήτης

ΟΜΑΔΑ – ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ

Αγρότες – κτηνοτρόφους 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Ευγενία Στυλιανού
Nικολιδάκης Σάββας

11.

φορεας

Σύλλογος Γυναικών ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ “ΜΑΛΒΑΖΙΑ”

ΟΜΑΔΑ – ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ

Γυναίκες – Κοινωνικά 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Φρατζεσκάκη Άννα
Φρέσκου Ειρήνη

13.

φορεας

ΕΛΚΕΘΕ

ΟΜΑΔΑ – ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ

Περιβάλλον – τομέας Αλιείας

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Γεώργιος Τσερπές
Παναγιώτης Κασαπίδης

4. Οδηγίες προς Δικαιούχους 

Ιδιώτες

Διαθέσιμο υλικό

Συνημμένα
πρόσκλησης
Υποδείγματα
Υπεύθυνων
Δηλώσεων
Εγχειρίδιο
υποβολής
αίτησης
στο ΠΣΚΕ
Θεσμικό
πλαίσιο
Περίληψη
Πρόσκλησης
Αναλυτική
πρόσκληση

Δημόσια Έργα

Διαθέσιμο υλικό

Συνημμένα
πρόσκλησης
Υποδείγματα
Υπεύθυνων
Δηλώσεων
Εγχειρίδιο
υποβολής
αίτησης
στο ΠΣΚΕ
Θεσμικό
πλαίσιο
Περίληψη
Πρόσκλησης
Αναλυτική
πρόσκληση

Έργα Συλλογικών Φορέων

Διαθέσιμο υλικό

Συνημμένα
πρόσκλησης
Υποδείγματα
Υπεύθυνων
Δηλώσεων
Εγχειρίδιο
υποβολής
αίτησης
στο ΠΣΚΕ
Θεσμικό
πλαίσιο
Περίληψη
Πρόσκλησης
Αναλυτική
πρόσκληση

Υπερσύνδεσμοι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

Ευρωπαϊκό Αγροτικό Δίκτυο

ΟΠΕΚΕΠΕ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης

5.  Έργα

Εντάξεις Πράξεων

Το υπομέτρο 19.2 Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER) έχει Δημόσια Δαπάνη 7.178.500,00€ και αποτελεί το 82,57% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του προγράμματός μας.

• το ποσό των 2.871.000,00€ αφορά σε πράξεις δημοσίου χαρακτήρα και
• το ποσό των 4.307.500,00€ αφορά σε πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα.

Συνολικά εντάσσονται πενήντα οχτώ (58) έργα ιδιωτικού χαρακτήρα με συνολική δημόσια δαπάνη 8.763.752.88€ και σαράντα (40) δημόσια έργα με συνολική δημόσια δαπάνη 7.652.803,40€.

Α.Α.

01. 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ

Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα:
19.2.4.2 – 19.2.4.3 – 19.2.4.4 –
19.2.4.5 – 19.2.6.1

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Κατεβάστε τα αρχεία (ΖΙΡ) εδώ
1η τροποποίηση

α.α.

02. 

υποδραση

Παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα:
19.2.2.2 – 19.2.2.3 – 19.2.2.4 – 19.2.2.5 –
19.2.3.1 – 19.2.3.3 – 19.2.3.4 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Κατεβάστε το αρχείο εδώ
1η τροποποίηση
2η τροποποίηση

Καλές Πρακτικές

No posts found!

6. Θεσμικό πλαίσιο

Εθνικό θεσμικό πλαίσιο

 

       Υπουργική Απόφαση 1065/19.04.2016 (Β’ 1273)

 

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»

 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4222/Β/28-12-2016)

1η Τροποποίηση της αριθμ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ Β΄/1273/4-5-2016) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με
θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020”

 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5091/Β/14-11-2018)

2η Τροποποίηση της αριθμ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ1273/Β΄/4-5-2016) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020”

 

 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018)

«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β/3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»

 

 
 

Πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014- 2020».

 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1557/Β/08-05-2019)

 

1η τροποποίηση της κοινής
υπουργικής απόφασης 2635/13.09.2017 (Β’3313) περί πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020». 

 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2310/Β/11-05-2022)

 

Πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014- 2020».Υπ. αριθμ. Υ.Α. 1337/11.05.2022 (Β’2310) «Αντικατάσταση της υπ’αρ. 3083/04-08-2021 (Β΄3702) υπουργικής απόφασης: Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4

 

 

ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων.

Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων

Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων

  • 1η Τροποποίηση της Υ.Α. 13214/30-11-2017 (Β’ 4268)

Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων

Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων

«Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα»

«Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)». 

«Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)» (2468 Β!)

Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Περί προσδιορισμού των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων

  • Παράρτημα Ι της Συνθήκης (26/10/2012)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”».

«Θεματικός Τουρισμός»

Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο

ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου

ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ