ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

CLLD LEADER αγροτικης αναπτυξησ
μεσαρασ

1. Η στρατηγική

Η βασική θεματική κατεύθυνση του ΤΑΠΤΚ Μεσαράς είναι η «Διαφοροποίηση και Ενδυνάμωση της Τοπικής Οικονομίας», στην οποία αντιστοιχούν δράσεις και υποδράσεις που αντιπροσωπεύουν το 42,90% της συνολικής Δ.Δ. του τοπικού προγράμματος.

Δύο συμπληρωματικές και αλληλένδετες με την πρώτη θεματικές κατευθύνσεις είναι: «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της Αλυσίδας Αξίας του Αγροδιατροφικού Τομέα» (18,85% της συνολικής Δ.Δ. του τοπικού προγράμματος) και «Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Ποιότητας Ζωής του Τοπικού Πληθυσμού» (18,25% της συνολικής Δ.Δ. του τοπικού προγράμματος).


Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η χρηματοδοτική βαρύτητα των θεματικών κατευθύνσεων του Τ.Π.:

Κωδ.

1

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

2.585.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

1.312.500,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

26,25%

Κωδ.

3

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

2.660.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

1.775.000,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

35,50%

Κωδ.

10

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

912.500,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

912.500,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

18,25%

Κωδ.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΤΔ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

1.000.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

1.000.000,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

20,00%

Σύνολο

7.157.500,00

Σύνολο δημοσίας δαπάνης

5.000.000,00

Οι παραπάνω θεματικές κατευθύνσεις εξειδικεύονται στους παρακάτω επιμέρους Στρατηγικούς Στόχους:
ΣΣ1: Η διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της περιοχής, με βάση τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.
ΣΣ2: Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και η ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων.
ΣΣ3: Η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας στη περιοχή.
ΣΣ4: Η βελτίωση των βασικών κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών υπηρεσιών και υποδομών και η ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.
ΣΣ5: Η προστασία και βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. 

Διαβάστε περισσότερα στο Εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα 

 

2. Προκηρύξεις 

3. Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού  Προγράμματος

φορεας

Για την απρόσκοπτη και αντιπροσωπευτική υλοποίηση του τοπικού προγράμματος το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ με την απόφαση του υπ.αρ. 9 από 27/6/2016, αφού έλαβε υπόψη του τη διαδικασία διαβούλευσης, όρισε τους φορείς που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π) CLLD / LEADER Ν. Ηρακλείου και τον κανονισμό λειτουργίας της.

Στη συνέχεια μετά από τις αποφάσεις των αντίστοιχων φορέων που συμμετέχουν στην Ε.Δ.Π. προχώρησε με την υπ.αρ. 10 από 15/07/2016 απόφαση του στη συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π) και όρισε τις αρμοδιότητες που απαιτούνται και προκύπτουν από την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία για την υλοποίηση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στην περιοχή παρέμβασης της Αναπτυξιακής Ηρακλείου.

Τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τους φορείς της ΕΔΠ σήμερα (απόφαση ΔΣ Νο 28/20-11-2019) είναι τα εξής:

01.

φορεας  / Ομάδα -Τομέας που αντιπροσωπεύει

Δήμος Αρχανών
Αστερουσίων / ΟΤΑ Α Βαθμού

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Εμμανουήλ Κοκοσάλης
Επιτροπάκης Γεώργιος

02.

φορεας  / Ομάδα -Τομέας που αντιπροσωπεύει

Δήμος Φαιστού / ΟΤΑ Α Βαθμού

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Καρανδινός Στυλιανός

Θεοδωράκης Γεώργιος 

03.

φορεας  / Ομάδα -Τομέας που αντιπροσωπεύει

Δήμος Γόρτυνας/ ΟΤΑ Α Βαθμού

ΤΑΚΤΙΚΟΣ / ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Πελεκανάκης Νικόλαος

Κουμιανάκης Γεώργιος 

04.

φορεας  / Ομάδα -Τομέας που αντιπροσωπεύει

Περιφέρεια Κρήτης / ΟΤΑ Β Βαθμού

τακτικοσ / αναπληρωματικοσ

Χουδετσανάκη Ειρήνη
Τζεδάκης Σταύρος

05.

φορεας  / Ομάδα -Τομέας που αντιπροσωπεύει

Αγροτικός οπωροκηπετυκός Συν/σμός Τυμπακίου 

τακτικοσ / αναπληρωματικοσ

Τσιμπραγάκης Ευάγγελος Σταυριανάκης Τίτος 

06.

φορεας  / Ομάδα -Τομέας που αντιπροσωπεύει

Επιμελητήριο Ηρακλείου / Επιχειρήσεις

τακτικοσ / αναπληρωματικοσ

Λεβεντάκης Κώστας Καψαλάκης Γιάννης 

07.

φορεας  / Ομάδα -Τομέας που αντιπροσωπεύει

Δίκτυο Συλλόγων Μεσσαράς 

τακτικοσ / αναπληρωματικοσ

Σπυριδάκης Μιχάλης

Λέριος Νικόλαος 

08.

φορεας  / Ομάδα -Τομέας που αντιπροσωπεύει

Σύλλογος γονέων & Φίλων ΑΜΕΑ Νότιας Κρήτης (ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ)

τακτικοσ / αναπληρωματικοσ

Στεφανουδάκης Μανόλης Πρατικάκης Ιωάννης 

09.

φορεας  / Ομάδα -Τομέας που αντιπροσωπεύει

ΓΕΩΤΕΕ/ Παράρτημα Κρήτης / Περιβάλλον, κτηνοτρόφοι, αγρότες

τακτικοσ / αναπληρωματικοσ

Νικολιδάκης Σάββας Καλογεράκη Κωνσταντίνα 

4. Οδηγίες προς Δικαιούχους 

Ιδιώτες

Διαθέσιμο υλικό

Συνημμένα
πρόσκλησης
Υποδείγματα
Υπεύθυνων
Δηλώσεων
Εγχειρίδιο
υποβολής
αίτησης
στο ΠΣΚΕ
Θεσμικό
πλαίσιο
Περίληψη
Πρόσκλησης
Αναλυτική
πρόσκληση

Δημόσια Έργα

Διαθέσιμο υλικό

Υπερσύνδεσμοι

Lorem ipsum

5.  Έργα

Αποτελέσματα

Mε απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ.Σταύρου Αρναουτάκη, εντάχθηκαν οι πράξεις του προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Ηρακλείου στις δράσεις του υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα και δημοσίου χαρακτήρα αντίστοιχα», του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020.

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

Συνολικά εντάσσονται δεκαοκτώ ιδιωτικά έργα με συνολική δημόσια δαπάνη 3.541.836,79€ και 

δεκατρία δημόσια έργα με συνολική δημόσια δαπάνη …..€ 

Εντάξεις Πράξεων

Α.Α.

01.

Υποδράση

19.2.2.2 – 19.2.2.3 – 19.2.2.4 – 19.2.3.1. – 19.2.3.3

αΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

Α.Α.

02.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ

19.2.4.2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

Α.Α.

03.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ

19.2.4.3

Α.Α.

04.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ

19.2.4.4

Α.Α.

05.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ

19.2.4.5

Καλές Πρακτικές

3η Πρόσκληση δημοσίων έργων του Τ.Π. CLLD

3η Πρόσκληση δημοσίων έργων του Τ.Π. CLLD / LEADER Μεσαράς 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5-06-2024

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου                                    

Πίνακας Κατάταξης και Πίνακας απορριπτέων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης, Πίνακας απορριπτέων και Πίνακας Προσλαμβανόμενου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 865/02-05-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

3η Πρόσκληση δημοσίων έργων του Τ.Π. CLLD

3η Πρόσκληση δημοσίων έργων του Τ.Π. CLLD / LEADER Ν. Ηρακλείου 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ

6. Θεσμικό πλαίσιο

Εθνικό θεσμικό πλαίσιο

Πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014- 2020».

ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων.

Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων

Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων

  • 1η Τροποποίηση της Υ.Α. 13214/30-11-2017 (Β’ 4268)

Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων

Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων

«Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα»

«Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)». 

«Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)» (2468 Β!)

Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Περί προσδιορισμού των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων

  • Παράρτημα Ι της Συνθήκης (26/10/2012)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”».

«Θεματικός Τουρισμός»

Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο

ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου

ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ