ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Τελικός πίνακας κατάταξης ιδιωτικών επενδύσεων Αλιείας

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ΜΕΤΑ ΤΗ Β΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ,
ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του
Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης: 63 – CLLD.16, Αρ. πρωτ: 1683/29-10-21) – ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD LEADER Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΤΘΑ)

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, μετά την έγκριση επιπλέον ποσού υπερδέσμευσης ύψους 500.000€ (σύμφωνα με το υπ’αρ. 1468/27.07.22 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ 2014-2020) για την πρόσκληση με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014“Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης”)», και σύμφωνα με την υπ’αρ. 82/28.07.22 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER N. Ηρακλείου, ανακοινώνει τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις χρηματοδότησης, οι οποίες καθορίστηκαν από τη βαθμολογία και τη διαθεσιμότητα του προϋπολογισμού μετά τη β’ κατανομή υπερδέσμευσης.

Συνολικά εντάσσονται δεκαέξι (16) έργα με Συνολικό Κόστος 3.971.614,41€ και Δημόσια Δαπάνη 1.972.240,56€.


Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση αλλά και στη σχετική διαδικασία του ΣΔΕ ΕΠΑΛΘ, θα ακολουθήσει η έκδοση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων από την ΕΔΠ για το σύνολο των εγκεκριμένων προτάσεων. Στη συνέχεια θα εκδοθεί Απόφαση Χρηματοδότησης Μεμονωμένης Πράξης για κάθε επενδυτικό σχέδιο.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΠ

 

Εμμανουήλ Κοκοσάλης

SHARE WITH

 

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ