Συνέδριο Farm to Fork
14-15 Οκτωβρίου 2021

“Η οικοδόμηση βιώσιμων συστημάτων τροφίμων μαζί” είναι μια ετήσια συγκέντρωση ευρωπαίων ενδιαφερόμενων μερών που ενδιαφέρονται να βοηθήσουν στη διαμόρφωση της πορείας της ΕΕ προς τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων.

Οι ενδιαφερόμενοι στην αλυσίδα αξίας των τροφίμων, οι δημόσιες αρχές, οι διεθνείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και άλλοι πολίτες και το ενδιαφερόμενο κοινό καλούνται να συμμετάσχουν στη συζήτηση κάθε χρόνο και να συμβάλουν στην εφαρμογή της στρατηγικής “Farm to Fork” για ένα δίκαιο, υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων.

Η εκδήλωση παρείχε επίσης ένα φόρουμ για συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που συνδέονται με τη μετάβαση σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων, καθώς και για πιθανούς περαιτέρω τομείς παρέμβασης.

Για τα πρακτικά του συνεδρίου και τα αποτελέσματά του ανατρέξτε στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ

SHARE WITH

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Χ

Χ