ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Life
Environment ΙΙΙ
- ΠΡΑΣΙΝΗ
ΔΡΑΧΜΗ ΙΙ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
LIFE ENVIRONMENT

Το πρόγραμμα Life ΙΙΙ αποτελεί το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ε.Ε. που αφορά το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στο να συνεισφέρει στην εφαρμογή, ανάπτυξη και ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας για το περιβάλλον.

Το Life ΙΙΙ συγχρηματοδοτεί με ποσοστό από 30-50% καινοτόμα έργα επίδειξης σε πέντε βασικούς άξονες:

• Ανάπτυξη και προγραμματισμό χρήσεων γης
• Διαχείριση υδάτων
• Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οικονομικών δραστηριοτήτων
• Διαχείριση αποβλήτων
• Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων μέσω Ολοκληρωμένης
• Πολιτικής Προϊόντων (ΟΠΠ)

Ιδιαίτερη σημασία για το πρόγραμμα έχει η διάχυση των αποτελεσμάτων των έργων που συγχρηματοδοτούνται από αυτό.

Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση

http://ec.europa.eu/environment/life/home.htm

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΡΑΧΜΗ ΙΙ

Το έργο ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΡΑΧΜΗ ΙΙ «Προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Νομό Χαλκιδικής μέσω συντονισμένων Πιλοτικών Δράσεων για την εφαρμογή εργαλείων Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων» αποτελεί μία συλλογική πρωτοβουλία που υλοποιείται από ελληνικούς φορείς στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE ENVIRONMENT.

Κύριος σκοπός του έργου είναι η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων στην περιοχή της Χαλκιδικής για τη μετάβαση από το μοντέλο του μαζικού στο μοντέλο του βιώσιμου τουρισμού, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών καταλυμάτων, των βιομηχανιών / βιοτεχνιών τροφίμων και των παραγωγών αγροτικών προϊόντων της Χαλκιδικής, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη ανάπτυξη του νομού. Το έργο απευθύνεται και θα ωφελήσει:

• Ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα
• Αγροτικούς συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, παραγωγούς αγροτικών προϊόντων
• Βιομηχανίες – βιοτεχνίες τροφίμων
• Περιβαλλοντικά φιλικούς προμηθευτές
• Τοπική Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής
• Τοπική κοινωνία και Επισκέπτες
• Περιοχές της Μεσογείου με συναφή χαρακτηριστικά

ΤΟ ΕΡΓΟ
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1) Εκπαιδευτικά Σεμινάρια με ελεύθερη είσοδο για εκπροσώπους των επιχειρήσεων των σχετικών κλάδων και πιλοτική εφαρμογή σε 10-12 επιλεγμένους φορείς για τα εξής εργαλεία της Ο.Π.Π.
Του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος (Eco-label) σε τουριστικά καταλύματα Του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EMAS και του ISO 14001 σε βιομηχανίες – βιοτεχνίες τροφίμων Των προτύπων για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών EUREP GAP και AGRO στην αγροτική παραγωγή

2) Ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοβουλίας συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) των περιβαλλοντικών επιδόσεων φορέων / επιχειρήσεων.

3) Υλοποίηση δράσεων υπό τον τίτλο ‘Συμμαχίες’ που αποσκοπούν στη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων των τριών κλάδων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με οφέλη τόσο στις ίδιες επιχειρήσεις όσο και συνολικά στην τοπική οικονομία και στο περιβάλλον. Αναλυτικότερα στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται:

• «Προμήθειες», δράση που αφορά τη δημιουργία καταλόγου εγκεκριμένων προμηθευτών των επιχειρήσεων των τριών κλάδων, που είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα περιβάλλοντος.

• Εκπόνηση σχεδίου δράσης για τη διαχείριση οργανικών αποβλήτων που προέρχονται από τα ξενοδοχεία, τις βιομηχανίες τροφίμων και αγροτικές εργασίες στο νομό Χαλκιδικής.

• Προώθηση τοπικών προϊόντων (π.χ. λάδι, φέτα, μέλι) μέσω της συνεργασίας των ξενοδοχείων, των παραγωγών αγροτικών προϊόντων και των βιοτεχνιών τροφίμων για να οργανωθούν εκδηλώσεις προώθησης των τοπικών προϊόντων με την στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

4) Διοργάνωση διαγωνισμού, κατά την διεξαγωγή του οποίου θα βραβευτούν φορείς/επιχειρήσεις που θα σημειώσουν αξιόλογες περιβαλλοντικές επιδόσεις και θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των πιλοτικών δράσεων του έργου.

5) Διοργάνωση ενός Διεθνούς Συνεδρίου στο Ηράκλειο Κρήτης, στο οποίο θα γίνει διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου αλλά και άλλων δράσεων συναφών έργων, με θέμα: «Βιώσιμη Ανάπτυξη σε Περιοχές Μαζικού Τουρισμού – Εφαρμογή εργαλείων της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων σε περιοχές μαζικού τουρισμού» (www.greenconference.gr)

6) Δράσεις πληροφόρησης, ενημέρωσης και διάχυσης. (π.χ. οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια)

Η διάρκεια έργου ορίζεται σε 27 μήνες (1/10/2004 – 31/12/2006) και ο προϋπολογισμός έργου ανέρχεται στα 1.324.500 ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτείται με ποσοστό 50% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΕΤΑΙΡΟΙ

1. Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής
2. Νομαρχία Χαλκιδικής
3. Q-PLAN Α.Ε.
4. Draxis Ο.Ε.
5. Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής
6. Επιμελητήριο Χαλκιδικής
7. ΕΑΣ Πολυγύρου
8. Αναπτυξιακή Εταιρία Ηρακλείου Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση
www.greendrachma.gr

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ