19/01/’23

Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα LEADER στο Δήμο Ηρακλείου, Αίθουσα Καστελλάκη ΕΒΕΗ