οι ιδεεσ σασ σε προγραμμα
LEADER 2023-2027

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.» μετά από την εφαρμογή τοπικών στρατηγικών LEADER για τριάντα (30) χρόνια,  θα διεκδικήσει για ακόμα μία φορά τη χρηματοδότηση ενός τοπικού προγράμματος LEADER για την ενδοχώρα του Ν. Ηρακλείου, μέσω της πρόσκλησης που δημοσίευσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη νέα προγραμματική περίοδο, στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού σχεδίου της κοινής Αγροτικής Πολιτικής(ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

Περιοχες παρεμβασης

Η Προτεινόμενη Περιοχή Παρέμβασης απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα και αναλυτικά βρείτε την περιοχή των προγραμμάτων ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου & Μεσαράς εδώ.  

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων μπορεί να εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές, οι οποίες πρέπει να είναι συνεκτικές από γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική άποψη.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες περιοχές εφαρμογής πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Προτείνονται από τις ΟΤΔ μέσω της «εκ των κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης και αποτελούν προϊόν διαβούλευσης με αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής αλλά και τον τοπικό πληθυσμό.
  • Διαθέτουν επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού και των χρηματοοικονομικών πόρων. Ειδικότερα, ο μόνιμος πληθυσμός της κάθε περιοχής παρέμβασης θα κυμαίνεται μεταξύ 10.000 – 150.000 κατοίκους.
 

Οι εν λόγω περιοχές πρέπει να αποτελούνται από Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες από τις οποίες εξαιρούνται οικισμοί με συνολικό μόνιμο πληθυσμό μεγαλύτερο των 15.000 κατοίκων. Ο εν λόγω περιορισμός δεν αφορά στα μικρά νησιά (αφορά το σύνολο των νησιών της χώρας με εξαίρεση την Κρήτη και την Εύβοια). Στους εξαιρούμενους οικισμούς δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις στις εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισμού περιοχές. Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης επιτρέπεται η υλοποίηση άυλων πράξεων ή πράξεων που αφορούν μόνο σε αγορά εξοπλισμού και δεν αφορούν σε κτηριακές υποδομές σε περιοχές εκτός της περιοχής παρέμβασης με την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά παρέχουν οφέλη κυρίως στον πληθυσμό της περιοχής παρέμβασης.

διαβουλευση

Για την πλήρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών φορέων και του πληθυσμού, οργανώνει ανοιχτές ενημερωτικές συναντήσεις με σκοπό την ενεργοποίηση και συμμετοχή του κόσμου στην αναπτυξιακή διαδικασία για την περιοχή της Π.Ε. Ηρακλείου, προκειμένου να υποβληθούν σχέδια ΤΑΠΤοΚ LEADER στο πλαίσιο της παραπάνω προκήρυξης.

Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις είναι ανοιχτές στο ευρύ κοινό. Ιδιαίτερα παρακαλούμε να συμμετέχουν εκπρόσωποι των ΟΤΑ, επιχειρήσεις, σύλλογοι, συνεταιρισμοί, ενώσεις, Μ.Κ.Ο. και λοιποί τοπικοί φορείς, ώστε με τις ιδέες τους να συμβάλλουν στην αναπτυξιακή διαδικασία για την περιοχή τους.

Το πρόγραμμα των ανοιχτών ενημερωτικών συναντήσεων για το πρόγραμμα της Μεσαράς έχει ως εξής:

Ημερομηνία

Ώρα

Πόλη / Οικισμός

Τοποθεσία

Δήμος

15/12/2022

18:00

Τυμπάκι

Δημοτικό Κατάστημα Τυμπακίου

Φαιστού

20/12/2022

18:00

Μιαμού

Αίθουσα Πολιτιστικού συλλόγου Μιαμούς - Λέντα - "Ο Ασκληπιός"

Γόρτυνας

22/12/2022

18:00

Χάρακα

Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Χάρακα

Αρχανών - Αστερουσίων

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο ειδικός στόχος του κάθε τοπικού προγράμματος θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως και να αποτυπώνεται με σαφήνεια στην τοπική στρατηγική του κάθε προγράμματος. Σημειώνεται ότι οι τοπικές στρατηγικές μπορούν να συμβάλουν μόνο στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας. Οι επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα μπορούν να έχουν μόνο έμμεσο χαρακτήρα. Παράλληλα, δεν είναι επιλέξιμες οι πράξεις που αφορούν σε μεγάλες υποδομές ευρυζωνικότητας, έργων προστασίας από πλημύρες και  έργων προστασίας παραλιακών περιοχών.

Αφού ληφθούν υπόψη τα δεδομένα της περιοχής παρέμβασης, όπως προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων που αφορούν στην περιοχή, τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και η ιεράρχηση των αναγκών, θα καθοριστούν οι στόχοι του τοπικού προγράμματος LEADER, καθώς και η στρατηγική για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Η στρατηγική επίσης πρέπει να συμβάλει με θετικό / συμπληρωματικό τρόπο σε πολύπλοκες περιφερειακές, εθνικές και κοινοτικές στρατηγικές όπως η κλιματική αλλαγή, η βιοποικιλότητα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλά και η συνεισφορά του στις στρατηγικές της ΕΕ «Πράσινη Συμφωνία», «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και τη συμφωνία για το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές.

Οι στρατηγικοί στόχοι των τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών, θα πρέπει να εξυπηρετούν το σύνολο των παρακάτω θεματικών στόχων:

  1. Ενίσχυση της διαφοροποίηση της οικονομίας (μεταποίηση και αγροδιατροφή)
  2. Ενίσχυση επιχειρήσεων για την βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής
  3. Ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού μέσω κοινωνικών δράσεων
  4. Βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμού και των μεταναστών / προσφύγων
  5. Διατήρηση και βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής
  6. Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος
  7. Ανάπτυξη της δικτύωσης, της συνεργασίας και της καινοτομίας
 

Το σχέδιο του τοπικού προγράμματος θα πρέπει να διαρθρώνεται στις ακόλουθες υπο-παρεμβάσεις:

ΔΡΑΣΕΙΣ

Κατηγορία 1: Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας

Μεγιστος προϋπολογισμος πραξεων:
Έως 300.000€ ή έως 40.000€ για άυλες πράξεις. 
 
Εξαίρεση αποτελεί η υπο-παρέμβαση 1.1 Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων όπου ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 400.000€.
Δικαιουχοι:
Υφιστάμενοι ή υπό σύσταση φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που βάσει καταστατικού ή άλλου νόμιμου εγγράφου δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα.

1.1 Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις με ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό μονάδων παραγωγής γεωργικών προϊόντων από γεωργικά προϊόντα. Η εν λόγω υπο-παρέμβαση είναι επιλέξιμη μόνο για κατηγορίες προϊόντων που παράγονται στην περιοχή παρέμβασης και αποδεδειγμένα υπάρχει υστέρηση στον μεταποιητικό κλάδο αυτών. Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται έως το 65%  για το σύνολο της χώρας  και έως το 80% για τα μικρά νησιά Αιγαίου.

1.2 Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή ΜΗ γεωργικών προϊόντων.

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις με ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό μονάδων παραγωγής μη γεωργικών προϊόντων από γεωργικά προϊόντα. Η εν λόγω υπο-παρέμβαση είναι επιλέξιμη μόνο για κατηγορίες προϊόντων που παράγονται στην περιοχή παρέμβασης και αποδεδειγμένα υπάρχει υστέρηση στον μεταποιητικό κλάδο αυτών.

Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται ανά περιοχή βάσει του περιφερειακού χάρτη κρατικών ενισχύσεων δυνάμει του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού ή έως  το 50% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (deminimis).

1.3 Ενίσχυση μονάδων του δασοκομικού τομέα.

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις με ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό μονάδων παραγωγής προϊόντων από δασοκομικά προϊόντα. Η εν λόγω υπο-παρέμβαση είναι επιλέξιμη μόνο για κατηγορίες προϊόντων που παράγονται στην περιοχή παρέμβασης και αποδεδειγμένα υπάρχει υστέρηση στον μεταποιητικό κλάδο αυτών.

Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται δυνάμει του Γεωργικού Απαλλακτικού  Κανονισμού ή έως το 50% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

1.4 Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση.

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις με ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση. Επίσης, επιλέξιμες είναι οι μόνο οι κατηγορίες πράξεων οι οποίες, σύμφωνα με τη SWOT ανάλυση, αποδεδειγμένα συμβάλουν στην ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας. Για το σύνολο των πράξεων της εν λόγω υπο-παρέμβασης κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν δικαιούχοι άνεργοι, γυναίκες, ΚοινΣΕπ και επιχειρήσεις σε ορεινές περιοχές.

Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται ανά περιοχή βάσει του περιφερειακού χάρτη κρατικών ενισχύσεωνδυνάμει του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού ή έως το 50% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

1.5 Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου.

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις με ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου όπως καταλύματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, λοιπές επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού. Επίσης, επιλέξιμες είναι μόνο οι κατηγορίες πράξεων οι οποίες, σύμφωνα με τη SWOT ανάλυση, αποδεδειγμένα συμβάλουν στην ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας. Αναλυτικότερα, ιδρύσεις που αφορούν στην εξυπηρέτηση διανυκτέρευσης επισκεπτών (καταλύματα, ξενοδοχεία κλπ) είναι επιλέξιμες μόνο στις ορεινές περιοχές και στα νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.500 κατοίκων. Για το σύνολο των πράξεων της εν λόγω υπο-παρέμβασης κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν δικαιούχοι άνεργοι, γυναίκες, ΚοινΣΕπ και επιχειρήσεις σε ορεινές περιοχές.

Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται ανά περιοχή βάσει του περιφερειακού χάρτη κρατικών ενισχύσεων δυνάμει του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού ή έως  το 50% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (deminimis).

1.6 Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν σε ίδρυση ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων υπηρεσιών όπως παιδότοποι και γηροκομεία. Επίσης, επιλέξιμες είναι οι κατηγορίες πράξεων οι οποίες, σύμφωνα με τηSWOT ανάλυση, αποδεδειγμένα συμβάλουν στην ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας. Για το σύνολο των πράξεων της εν λόγω υπο- παρέμβασης κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν δικαιούχοι άνεργοι,γυναίκες, ΚοινΣΕπ και επιχειρήσεις σε ορεινές περιοχές καθώς και επιχειρήσεις παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.

Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται ανά περιοχή βάσει του περιφερειακού χάρτη κρατικών ενισχύσεων δυνάμει του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού ή έως το 50% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

1.7 Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, ενίσχυση βιο-οικονομίας και κυκλικής οικονομίας.

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων με την εγκατάσταση συστημάτων εναλλακτικών μορφών ενέργειας και συστημάτων μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας.

Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται έως το 65% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).